demo
PRIDANÉ 04 apríl, 2024

Blízka osoba - člen družstva a družstvo v zmysle Uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 24.januára 2024, sp.zn. 4Cdo/238/2022)

Pavol VARGAEŠTOK

„Z predmetných ustanovení zákona ako aj ďalších upravujúcich činnosť družstva vyplýva, že vzťah žalovaných má jednoznačne základ vo vzťahu družstva a člena družstva a v právach a povinnostiach ...

Čítaj ďalej
demo
PRIDANÉ 11 júl, 2023

Rodinný podnik – nový pojem v právnom poriadku Slovenskej republiky

Pavol VARGAEŠTOK

Právna úprava pojmu „ Rodinný podnik  “ do slovenskej legislatívy zakomponovala novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch ( https://www.slov-lex.sk/pravne ...

Čítaj ďalej
demo
PRIDANÉ 13 apríl, 2022

Procesná neprípustnosť žaloby o určenie neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti v prípade porušenia predkupného práva podielového spoluvlastníka

Pavol VARGAEŠTOK

Porušenie zákonného predkupného práva je upravené v § 140 Občianskeho zákonníka, avšak jedným z pálčivých problémov, kde nie je jednoznačná právna úprava a v konaniach pred súdmi môže viesť jej ...

Čítaj ďalej
demo
PRIDANÉ 22 február, 2022

Právnická osoba ( družstvo ) ako blízka osoba pri prevode vlastníctva spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti na základe nepeňažného vkladu do družstva – bolo porušené predkupné právo?

Pavol VARGAEŠTOK

Porušenie zákonného predkupného práva je upravené v § 140 Občianskeho zákonníka, avšak jedným z pálčivých problémov, kde nie je jednoznačná právna úprava a v konaniach pred súdmi môže viesť jej ...

Čítaj ďalej