Občianske právo

Obchodné právo vrátane práva obchodných spoločnosti

Pozemkové právo, reštitúcie a právo nehnuteľností

Poľnohospodárske právo a poľovníctvo

Pracovné právo

Rodinné právo

Trestné právo

Správne právo

Exekučné právo

Dedičské právo

Dopravné a cestné právo

Poradenské služby

Mediácia

Zmluvné právo

Nehnuteľnosti

Pre občanov

 • Vypracovanie právnych analýz a zmlúv, ich pripomienkovanie a posúdenie.
 • Dedenie a dedičské právo.
 • Vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva.
 • Právne úkony týkajúce sa nadobúdania nehnuteľnosti, jej prevodu a správy.
 • Zastupovanie na súde a pred štátnymi orgánmi.
 • Pracovný pomer a pracovné právo.
 • Exekúcie a exekučné právo.
 • Spory týkajúce sa rodinného práva.
 • Vymáhanie pohľadávok.
 • Konkurz a oddlženie (osobný bankrot).

Pre súkromné spoločnosti a podnikateľov

 • Komplexné poradenstvo a právne služby súvisiace s novým Nariadením Európskej únie upravujúcim ochranu osobných údajov (GDPR).
 • Komplexné služby oprávnenej osoby, súvisiace s prvozápisom, zápisom zmien či výmazom informácii do Registra partnerov verejného sektora.
 • Zakladanie spoločností, fúzie a akvizície, predaj podniku, likvidácie, konkurzy, zmeny formy spoločnosti, zakladanie družstiev a pod.
 • Poradenstvo v oblasti vstupu a podnikania zahraničných investorov v Slovenskej republike.
 • Poradenstvo pri komunikácii so samosprávou a miestnou štátnou správou.
 • Poradenstvo pri riešení spotrebiteľských sporov.
 • Právne riešenie patentov, dizajnov, ochranných známok a iných oblastí autorského práva.
 • Založenie, správa a ukončenie živnosti.
 • Komplexné riešenie sporov, zastupovanie klienta v správnych a súdnych konaniach.
 • Spisovanie, pripomienkovanie a právne poradenstvo ohľadne ostatných zmlúv o úprave právnych vzťahov k nehnuteľnostiam.
 • Príprava a pripomienkovanie zmlúv a komplexná zmluvná agenda.
 • Telekomunikačné právo, právo IT a ochrana údajov.
 • Právo v oblasti energetiky, potravinárstva, životného prostredia, odpadového hospodárstva.
 • Reštrukturalizácia spoločností a konkurz.
 • Poradenstvo v oblasti fúzií a akvizícií.
 • Poradenstvo pri vypracovávaní a uzatváraní investičných zmlúv.
 • Súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok.
 • Poradenstvo v oblasti pracovného práva a personalistiky.
 • Poradenstvo pri akvizíciách nehnuteľností na území Slovenskej republiky.
 • Poradenstvo v agro sektore.
 • Poradenstvo v oblasti poľovných revírov.

Neváhajte nás kontaktovať