Partneri

JUDr. Róbert SLAMKA

JUDr. Róbert SLAMKA

partner

JUDr. Róbert Slamka je zakladateľom advokátskej kancelárie a hlavným partnerom. V advokátskej praxi sa zameriava na občianskoprávnu a trestnoprávnu agendu so špecializáciou na obhajobu obvinených, obžalovaných, zastupovanie poškodených trestným činom, rodinné právo vrátane vysporiadania BSM.

Jazyky: slovenský, ruský, český


robert.slamka@akslamka.eu
+421 903 502 519

JUDr. Anton SLAMKA

JUDr. Anton SLAMKA

partner

JUDr. Anton Slamka je zakladateľom advokátskej kancelárie a hlavným partnerom. Zameriava sa najmä na občianskoprávnu, obchodnoprávnu a trestnoprávnu agendu, vrátane práva nehnuteľností, pôsobí takisto v oblasti rodinného, pracovného práva a správneho práva.

Jazyky: slovenský, ruský, nemecký
anton.slamka@akslamka.eu
+421 903 502 520

JUDr. Pavol VARGAEŠTOK

JUDr. Pavol VARGAEŠTOK

partner

Je zakladateľom advokátskej kancelárie a partnerom. V praxi sa zameriava hlavne na obchodnoprávnu agendu so špecializáciou na problematiku obchodných spoločností, fúzii a akvizícii a rodinných firiem, pozemkové právo vrátane reštitúcií a poľnohospodárskeho práva a problematiku Registra partnerov verejného sektora.

Je spoluautorom komentárov Zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a Zákona o registri partnerov verejného sektora, ktoré vydalo vydavateľstvo Wolters Kluwer.

Jazyky: slovenský, anglický

pavol.vargaestok@akslamka.eu
+421 908 689 521

Právnici

JUDr. Denisa SLAMKOVÁ FORGÁČOVÁ

JUDr. Denisa SLAMKOVÁ FORGAČOVÁ

Koncipient

Štúdium práva som absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a druhý stupeň na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré som ukončila v roku 2016 štátnymi skúškami z obchodného, občianskeho a trestného práva. V roku 2019 som úspešne ukončila rigorózne štúdium a získala titul JUDr. Právo ma vždy lákalo, a preto som rada, že sa môžem v tejto oblasti angažovať a obohacovať moje nadobudnuté znalosti skúsenosťami. Na prvom mieste je u mňa vždy dokonalá príprava na daný prípad, pretože za každým úspechom stojí dokonalá pripravenosť spojená s príležitosťou.

Jazyky: slovenský, český, anglický
denisa.forgacova@akslamka.eu
+421 902 660 143

JUDr. Lenka MOĽOVÁ

JUDr. Lenka MOĽOVÁ

Koncipient

Štúdium práva som absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2012 vykonaním štátnych skúšok z obchodného, občianskeho a trestného práva. Následne som na tej istej fakulte absolvovala rigoróznu skúšku. Do zoznamu advokátskych koncipientov som bola zapísaná v septembri 2017. Venujem sa predovšetkým oblasti rodinného práva a mojím prvoradým hľadiskom, je dbať na záujem dieťaťa a eliminovať akúkoľvek záťaž v dôsledku rozvratu rodinných vzťahov.

Jazyky: slovenský, český, anglický
lenka.molova@akslamka.eu
+421 911 982 960

Mgr. Andrej SLAMKA

Mgr. Andrej SLAMKA

Koncipient

Štúdium práva som absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vždy som zastával názor, že sila silného sa prejavuje v jeho odhodlaní chrániť slabších. Aj z tohoto dôvodu sa v Advokátskej kancelárií SLAMKA & Partners s. r. o. venujem pracovnému právu a ochrane spotrebiteľa, predovšetkým v súvislosti so spotrebiteľskými úvermi. Svoje povolanie beriem ako poslanie a preto spravím všetko čo bude v mojich silách, aby Vám bola poskytnutá rýchla a kvalitná právna pomoc.

Jazyky: slovenský, anglický
andrej.slamka@akslamka.eu
+421 910 910 911

Mgr. Anton SLAMKA ml.

Mgr. Anton SLAMKA ml.

Koncipient

Absolvoval som štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2019 štátnymi skúškami z občianskeho práva, pričom od roku 2016 pracujem v Advokátskej kancelárii SLAMKA & Partners s.r.o. na pozícii Právneho asistenta. Počas tejto doby som si právo zamiloval, a každým dňom sa snažím obohacovať svoje právne vedomie vo všetkých právnych odvetviach. Mojím cieľom je zabezpečiť aby pravda vždy zvíťazila a ukázať spoločnosti, že právo je naozaj umením dobra a spravodlivosti.

Jazyky: slovenský, anglický, nemecký
anton.slamka@akslamka.eu
+421 904 484 264

demo

Mgr. Marek SLAMKA

Koncipient

Štúdium práva som absolvoval na Právnickej fakulte univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2015 som úspešne vykonal štátne skúšky z obchodného, občianskeho a trestného práva. Do zoznamu advokátskych koncipientov som bol zapísaný v novembri 2015. Od tejto doby vykonávam činnosť advokátskeho koncipienta v advokátskej kancelárii SLAMKA & Partners s.r.o., pričom svoju činnosť zameriavam prevažne na oblasti civilného, obchodného, pozemkového a rodinného práva.

Jazyky: slovenský, anglický, nemecký
marek.slamka@akslamka.eu
+421 904 568 492

demo

Mgr. Jakub SLAMKA

Koncipient

Štúdium práva som absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2020 štátnymi skúškami z obchodného, občianskeho a trestného práva. Mojou úlohou je zabezpečiť kompletný servis pri zakladaní obchodných spoločností a pri vykonávaní zápisov akýchkoľvek zmien v obchodných spoločnostiach do obchodného registra. Ďalej sa venujem obchdno - záväzkovým vzťahom a vypracovávaniu zmlúv na mieru podľa požiadaviek klienta.

Jazyky: slovenský, nemecký
jakub.slamka@akslamka.eu
+421 903 572 519

demo

Mgr. Klaudia SLAMKOVÁ

Koncipient

Štúdium práva som absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2019 štátnymi skúškami z občianskeho práva. Počas posledného ročníka štúdia som vykonávala právnu prax v advokátskej kancelárií v Bratislave. Do zoznamu advokátskych koncipientov som bola zapísaná v marci 2019 a od toho času pracujem ako advokátska koncipientka v Advokátskej kancelárií SLAMKA & Partners s. r. o.

demo

Mgr. Richard SMITKA

Koncipient

Svoje štúdium práva som absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2019 mi bol priznaný akademický titul magister v študijnom programe právo, kedy som sa zároveň prihlásil na rigoróznu skúšku. Svojou prácou pomáham uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chránim ich ostatné práva a záujmy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi. Počas svojej doterajšej praxe som sa zameral najmä na oblasti obchodného, finančného, trestného a občianskeho práva.

Jazyky: slovenský, anglický
richard.smitka@akslamka.eu
+421 915 469 474

demo

Bc. Kristína SLAMKOVÁ KRATOCHVÍLOVÁ

Študentka

Som študentkou práva magisterského stupňa na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2020 som úspešne obhájila svoju bakalársku prácu zameranú na problematiku pracovného práva a úspešnou štátnou skúškou som ukončila svoje bakalárske štúdium. Svoje štúdium podopieram aktívnou právnou praxou, ktorú vykonávam už od roku 2016. Počas svojej doterajšej praxe som sa venovala prevažne obchodnému, medzinárodnému a pracovnému právu. Taktiež sa venujem zápisom obchodných spoločností, ich zmien a výmazom z Obchodného registra a zápisu a overovaniu subjektov do Registra Partnerov verejného sektora. V roku 2018 som úspešne absolvovala skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby podľa starého Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a po účinnosti nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prijatým Nariadenia Európskej únie upravujúcim ochranu osobných údajov (GDPR) zabezpečujem služby certifikovanej zodpovednej osoby, súčinnosť a poradenstvo pri prechode na nové pravidlá GDPR.

Jazyky: slovenský, český, anglický

kristina.slamkova@akslamka.eu
+421 911 533 976

Administratívni pracovníci

demo

Ing. Monika SLAMKOVÁ

Spolupracujúci právnici

JUDr. Melánia BUTKOVSKÁ

JUDr. Melánia BUTKOVSKÁ

Advokátka

Študovala odbor právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 2011 úspešne vykonala bakalársku skúšku, obhájila bakalársku prácu na tému Pestúnska starostlivosť a bol jej udelený titul Bc. V roku 2012 úspešne vykonala magisterské skúšky, obhájila magisterskú prácu na tému Osvojenie a bol jej udelený titul Mgr. V roku 2014 na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešne vykonala rigoróznu skúšku, obhájila rigoróznu prácu na tému Aktuálne formy hospodárskej trestnej činnosti a získala titul JUDr. Advokácii sa venuje od roku 2013, kedy začala vykonávať prax advokátskeho koncipienta a od roku 2019 vykonávala advokáciu samostatne ako advokátka. Zameriava sa najmä na poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti občianskeho, rodinného, dedičského, pozemkového, správneho, obchodného, spotrebiteľského práva a vlastníckych vzťahov, s dôrazom na dosiahnutie najoptimálnejšieho riešenia v záujme klienta. Venuje sa taktiež trestnému právu.

Jazyky: slovenský, anglický
melania.butkovska@akslamka.eu
+421 905 426 731

Konzultanti

Pri poskytovaní právnych služieb kancelária úzko spolupracuje s viacerými externými konzultantmi a expertmi, ako sú napríklad:


  • Daňoví poradcovia
  • Audítori
  • Geodeti
  • Znalci, prekladatelia, tlmočníci
  • Konzultanti
  • Detektívi
  • IT odborníci
  • Notári, exekútori
  • Lekári