Koncipienti

denisa

JUDr. Denisa FORGAČOVÁ

E-mail: denisa.forgacova@akslamka.eu

Tel.:   +421 902 660 143

JUDr. Denisa FORGAČOVÁ absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2016 štátnymi skúškami z obchodného, občianskeho a trestného práva. Do zoznamu advokátskych koncipientov bola zapísaná v septembri 2016.

Jazyky: slovenský, český, anglický 

JUDr. Lenka MOĽOVÁ

E-mail: lenka.molova@akslamka.eu

Tel.: +421 911 982 960

JUDr. Lenka Moľová absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2012 štátnymi skúškami z obchodného, občianskeho a trestného práva. V roku 2014 absolvovala na tej istej fakulte rigoróznu skúšku. Do zoznamu advokátskych koncipientov bola zapísaná v septembri 2017.

Jazyky: slovenský, český, anglický

SLAMKA_Andrej_opt

Mgr. Andrej SLAMKA

E-mail: andrej.slamka@akslamka.eu

Tel.: +421 910 910 911

JUDr. Andrej Slamka štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vždy som zastával názor, že sila silného sa prejavuje v jeho odhodlaní chrániť slabších. Aj z tohoto dôvodu sa v Advokátskej kancelárií SLAMKA & Partners s. r. o. venujem pracovnému právu a ochrane spotrebiteľa, predovšetkým v súvislosti so spotrebiteľskými úvermi. Úlohou Právneho štátu je zabezpečiť rovnosť strán v súkromnoprávnom odvetví čo by sa malo prejaviť vyváženosťou vzájomných plnení zmluvných strán. Svoje povolanie beriem ako poslanie a preto spravím všetko čo bude v mojich silách, aby Vám bola z našej strany poskytnutá rýchla s kvalitná právna pomoc.
Jazyky: slovenský, anglický

Mgr. Anton SLAMKA ml.

E-mail: anton.slamka@akslamka.eu

Tel.: +421 904 484 264

Absolvoval som štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2019 štátnymi skúškami z občianskeho práva, pričom od roku 2016 pracujem v Advokátskej kancelárii SLAMKA & Partners s.r.o. na pozícii Právneho asistenta. Počas tejto doby som si právo zamiloval, a každým dňom sa snažím obohacovať svoje právne vedomie vo všetkých právnych odvetviach. Mojím cieľom je zabezpečiť aby pravda vždy zvíťazila a ukázať  spoločnosti, že právo je naozaj umením dobra a spravodlivosti.

Jazyky: slovenský, anglický, nemecký

SLAMKA_Marek_opt

Mgr. Marek SLAMKA

E-mail: marek.slamka@akslamka.eu

Tel.:   +421 904 568 492

Mgr. Marek Slamka absolvoval štúdium práva na Právnickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2015 štátnymi skúškami z obchodného, občianskeho a trestného práva. Do zoznamu advokátskych koncipientov bol zapísaný v novembri 2015.

Jazyky: slovenský, český, anglický

Mgr. Richard Smitka

E-mail: richard.smitka@akslamka.eu

Tel.:   +421 915 469 474

Svoje štúdium práva som absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Prísne nároky pedagógov, ktorí ma viedli počas štúdia, ma výrazne sformovali a nadchli pre moje budúce povolanie advokáta. V roku 2019 mi bol priznaný akademický titul magister v študijnom programe právo, kedy som sa zároveň prihlásil na rigoróznu skúšku. Svojou prácou pomáham uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chránim ich ostatné práva a záujmy v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a so zákonmi. Počas svojej doterajšej praxe som sa zameral najmä na oblasti obchodného, finančného, trestného a občianskeho práva.

Jazyky: slovenský, anglický